Poses Fotografie

Algemene Voorwaarden Poses Fotografie

Op alle fotografische activiteiten van Poses Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing.
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
U kunt hier de algemene voorwaarden downloaden als PDF document.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [19/2015]

All photographic activities Poses Photography are the terms and conditions of the Photographers Federation apply.
Applicability of the general conditions of the other party is hereby expressly rejected.
You can download the Term and Conditions as a PDF document.
These Terms and Conditions are filed with the Court of Amsterdam under reference number [ 19/2015 ]